V oboru vodohospodářských staveb zajišťujeme veškeré průzkumy, geodetické práce, variantní studie,
projektovou přípravu, inženýrskou činnost i samotnou realizaci stavby.
To vše s kvalitou, zkušenostmi a tradicí více než dvacetileté praxe.

Služby

 • Odborné poradenství
 • Studie proveditelnosti
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Příprava stavby
 • Technický, autorský dozor při výstavbě
 • Realizace stavby
 • Technický, autorský dozor
 • Stavební dozor
 • Geodetické práce
 • Provádění revizí vodních děl ohlášených podle §15a vodního zákona
 • Hydrotechnické výpočty
 • Rybníky a vodní nádrže včetně rekonstrukce
 • Zahradní jezírka
 • Vegetační úpravy
 • Protierozní opatření
 • Protipovodňová ochrana území
 • Revitalizační opatření
 • Úprava a revitalizace vodních toků
 • Objekty na tocích
 • Polní a lesní cesty
 • Čistírny biologické, průmyslové
 • Úpravny vody
 • Odpadové hospodářství
 • Odvodnění (objektů, silnic...)
 • Čerpací stanice
 • Kanalizace
 • Vodojemy
 • Vodovody
 • Kanalizační přípojky
 • Vodovodní přípojky
 • Přeložky kanalizace a vodovodů
 • Zdravotně technické instalace
 • Technická zařízení staveb
 • Trubní vedení, hydraulická doprava
 • Kanalizační řády
 • Manipulační a provozní řády
 • Povodňové plány
 • Měření polohopisu a výškopisu
 • Vyhotovení polohopisných, výškopisných plánů a podkladů pro inženýrskou činnost
 • Měření intravilánu a extravilánu
 • Vytyčování hranic, ploch a parcel
 • Zpracování soupisů prací pro veřejné zakázky včetně orientačních rozpočtů pro zadavatele VŘ s využitím cenové soustavy ÚRS Praha

Reference

Kontakty

VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň
Telefon: +420 602 737 165
IDDS: 2u78hhw
IČO: 024 58 594
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA Plzeň
č.ú.: 3433843349/0800
Ing. Jaroslav Faiferlík
jednatel
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby
Jsem absolventem ČVUT v Praze, fakulty stavební, oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Promoval jsem v roce 1989. Po roční vojenské službě jsem byl tři roky zaměstnancem podniku Povodí Vltavy na úseku ochrany čistoty vod a vodohospodářského rozvoje. V roce 1993 jsem odešel do firmy Bohemiaplan, kde jsem sedm let působil jako vedoucí projektant. Od roku 1997 jsem autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby. V letech 2000 až 2004 jsem působil ve firmě TI Centrum jako manažer projektu. V roce 2005 jsem byl zaměstnán ve firmě SMP CZ na pozici přípravář staveb a v letech 2006 – 2009 jsem vedl plzeňskou pobočku projekční firmy MILOTA Kladno. Od léta 2009 jsem jako projektant vodohospodářských staveb „na volné noze“. V roce 2013 jsem založil společnost s ručením omezeným "VODOPLAN s.r.o."